REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PEREŁ MAŁOPOLSKI


§1
Informacje podstawowe

 1. Sklep Internetowy (w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przy użyciu sieci Internetowej, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez:
  Biuro Promocji Regionów Sp. z o.o.
  30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 4
  NIP: 679-30-98-622
  (w dalszej części Regulaminu określanego jako „Sprzedawca”)
 3. Przedmioty dostępne w sprzedaży są prezentowane i opisane na stronach Sklepu. Podane ceny przedmiotów są cenami łącznymi brutto, a opłaty za dostawę, zgodnie z wybraną opcją, są podawane osobno. Przedmioty, które znajdują się aktualnie na stanie, są oznaczone jako dostępne i możliwe do zamówienia na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Przedmioty, które nie znajdują się na stanie są oznaczone opisem: „Oczekiwanie na dostawę”. Ich zamówienie jest możliwe wyłącznie na indywidualnie ustalanych z Państwem zasadach i warunkach, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionych przedmiotów w stanie bez wad. Oferowane Państwu przedmioty są nowe .
 6. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
  - poczty tradycyjnej
  - poczty e-mail: kontakt@perlymalopolski.pl
 7. Przez określenie „konsument” rozumie się osobę fizyczną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 


§ 2
Zasady korzystania ze Sklepu

Korzystając ze Sklepu jesteście Państwo zobowiązani do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. nie zakłócania jego funkcjonowania,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.


 
§ 3
Zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie trzeba posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies (funkcjonalnych) oraz wyskakujących okien.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:
  a) wybór interesujących Państwa przedmiotów i ich dodanie do koszyka;
  b) przejście na stronę zamówienia, oznaczoną w menu ikoną koszyka, gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych przedmiotów i ich ceny;
  c) wybór opcji zakupów poprzez rejestrację własnego konta użytkownika albo jako gość;
  d) wypełnienie formularza poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i teleadresowych;
  e) wybór formy dostawy zamówionych przedmiotów;
  f) potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu;
  g) wybór metody płatności;
  h) potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuję się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe.
 4. Sklep poinformuje Państwa poprzez komunikat na stronie oraz wysłanie wiadomości e-mail o pozytywnej weryfikacji podanych danych i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedawcą.
  W wiadomości zostaną podane dane niezbędne do dokonania płatności, zgodnie z wybraną metodą oraz termin zapłaty.
 5. W przypadku płatności przelewem w systemie Przelewy24 oraz płatności w systemie PayPal zostaniecie Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 


§ 4
Płatności

 1. Aby zapłacić za zamówione przedmioty można skorzystać z następujących metod płatności:
  a)
  przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy

Płatności przelewem należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
Nasz bank:
PEKAO SA
Nr konta bankowego:
61 1240 4432 1111 0010 7103 2554


 
§ 5
Dostawa i odbiór

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem zamówione przedmioty są wysyłane w terminie określonym w zamówieniu, chyba że zdecydujecie się Państwo na ich odbiór osobisty.
 2. Koszt przesyłki jest każdorazowo podawany przez złożeniem zamówienia i nie zawiera żadnych opłat dodatkowych.
 3. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument i ma on zostać przesłany przez Sprzedawcę, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Państwa dopiero z chwilą jej wydania. Jednakże w sytuacji, gdy zażyczycie sobie Państwo skorzystać z usług innego przewoźnika, niż oferuje to sprzedawca, przez wydanie przedmiotu rozumie się już jego powierzenie temu przewoźnikowi.
 4. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument wraz z nim Sprzedawca doręczy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej. Treści potwierdzenia stanowi informacja o przyjęciu zamówienia oraz tekst niniejszego Regulaminu.
 5. Do zakupionych przedmiotów każdorazowo załączany jest paragon, a na życzenie faktura VAT.

 


§ 6
Reklamacje

 1. Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 2. Reklamacje proszę składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.
 3. Jeżeli wadliwy przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:
  a) jego naprawy albo wymiany na nowy;
  b) obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości);
  c)
  odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna)
  .
  - na zasadach ustalonych aktualnie obwiązującymi przepisami polskiego Kodeksu cywilnego
 4. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako Konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.
 5. Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych niedogodności.
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, jej koszt ponosi Sprzedawca, który może Państwa poprosić o okazanie potwierdzenia zapłaty za przesyłkę.


 
§ 7
Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zakupu zgodnie  z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w stosunku do przedmiotów, które dostarczamy Państwu z personalizowanym napisem na produktach.
 3. W przypadku odstąpienia od w/w umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w  tym  koszty  dostarczenia  rzeczy  (z  wyjątkiem  dodatkowych  kosztów  wynikających  z  wybranego  przez Państwa  sposobu  dostarczenia  innego  niż  najtańszy  zwykły  sposób  dostarczenia  oferowany  przez  nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od w/w umowy.


 
§ 8
Wykorzystanie danych osobowych

 1. Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów.
 2. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.
 3. W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.
 4. Pozostałe kwestie regulujące ochronę danych osobowych i ich przetwarzanie znajdują się w polityce prywatności sklepu.


 § 9
Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.


 
§ 10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy albo Sąd Okręgowy w Krakowie, w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej.